Pheochromocytoma, wieloogniskowa neoplazja typu 2 i choroba von Hippel-Lindau

W raporcie Neumanna i wsp. (Wydanie 18 listopada) podkreśla znaczenie badań przesiewowych pod kątem chorób dziedzicznych u pacjentów z guzem chromochłonnym. Autorzy stwierdzili jednak, że 23 procent niewyselekcjonowanych pacjentów z guzem chromochłonnym miało chorobę dziedziczną, co jest wartością wyższą niż w jakimkolwiek wcześniejszym raporcie, w tym jedną serię nie wymienioną przez autorów, w której liczba wynosiła w przybliżeniu 7 procent 2. Autorzy mogą mieć rację, ale może istnieć tenden- cja potwierdzająca, k...

Powstale wlókna sa - Wlóknami szlakowymi

Powstałe włókna są – Włóknami szlakowymi. Rozróżniamy w rdzeniu dwa zasadnicze typy włókien szlakowych: - włókna szlakowe domózgowiowe, zwane również – włóknami wstępującymi, które rozpoczynają się w istocie szarej rdzenia, a kończą się w różnych odcinkach mózgowia, oraz-włókna szlakowe odmózgowiowe albo-włókna zstępujące, zaczynające się w mózgowiu, a kończące się w istocie szarej rdzenia. Innymi słowy, podczas gdy we włóknach domózgowiowych podniety dążą od rdzenia lub od zwojów rdzeniowych d...

Badanie populacyjne dotyczące włóknienia endomiokardialnego na obszarze wiejskim Mozambiku

Zwłóknienie endomiokardialne jest najczęstszą kardiomiopatią restrykcyjną na świecie. Nie ma swoistego leczenia i prowadzi do złego rokowania, ponieważ większość pacjentów cierpi na zaawansowaną niewydolność serca. Na podstawie serii klinicznych, regionalne rozbieżności w rozmieszczeniu odnotowano w kilku krajach w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, ale brakuje danych na dużą skalę na temat cech epidemiologicznych i wczesnych stadiów choroby. Metody
Zastosowaliśmy echokardiografię przezklatkową w celu określeni...

Przerzuty do szpiku kostnego w raku piersi

Wyliczyliśmy, że przy całkowitej liczebności próby 546 pacjentów, badanie będzie miało 90% mocy, aby wykazać niższą o 15 punktów procentowych śmiertelność ze strategią opóźnioną niż z wczesną strategią (odpowiadającą względnemu ryzyku 0,65 na korzyść opóźniona strategia, przy założeniu wykładniczej dystrybucji czasów przeżycia), na dwustronnym poziomie alfa 5%. Zaplanowano dwie tymczasowe analizy skuteczności po obserwacji 90 i 180 zgonów. Aby utrzymać ogólny poziom błędu I rzędu 5%, poziom istotności ka...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologpoznan.info:

334#fluoryzacja zebow , #moskitiery allegro , #przeglądarka skierowań narodowego funduszu , #program simontona , #stenty powikłania , #stenoza szyjna , #żywienie pozajelitowe w domu , #fashion queen allegro , #implant zęba cena warszawa , #kwasowa erozja szkliwa ,